Powered by Smartsupp

Koch Chemie Keramická ochrana na ráfky Koch Ceramic Rims Cr0.01 á 30 ml 808001

Koch Chemie Keramická ochrana na ráfky Koch Ceramic Rims Cr0.01 á 30 ml 808001

Kód produktu: 105-4808001
Štítky: Novinka
Kdy zboží obdržíš?
Skladem za 3 dny
Prodejna Praha 10
Skladem za 3 dny
MEGA HALA Praha 20
K odběru za 4 - 6 dnů
1 900 Kč
(1 805 Kč pro registrované)
ks
Objednej ještě za 2 000 Kč a získáš dopravu ZDARMA
Doplňkové služby
Hodina konzultace na cokoli co potřebuješ vědět

Ať už úplně začínáš nebo jsi pokročilý a chceš se posunout. Probereme cokoliv z detailingu co zrovna potřebuješ dělat na autě.

850 Kč / hod.
Akademická 5
Prodejna Praha 10
Po-Út
10:00 - 17:00 h
St
10:00 - 19:00 h
Čt-Pá
10:00 - 17:00 h
So
11:00 - 13:00 h
napiš nám kdykoliv

Máš zkušenosti s tímto produktem?

Ostatní budou rádi za tvůj názor
Napsat recenzi

Popis přípravku: Ceramic Rims Cr0.01 je keramický povlak, který nabízí dlouhotrvající ochranu lakovaným ráfkům. Ochranná vrstva se díky chemické reakci trvale spojí s povrchem, čímž vznikne velmi dobrá schopnost odpuzování kapalin (lotosový efekt). Díky vlastnostem Easy-to-Clean lze ošetřovaný povrch šetrně a snadno čistit i ručním mytím. Ochranná vrstva zůstává neporušená i po použití kyselých a alkalických čisticích prostředků. Tvrzený keramický konzervační prostředek mnohem déle chrání lak ráfku před vlivy okolního prostředí, jako je přilnutí soli a brzdového prachu, a usnadňuje čištění a péči. V závislosti na zátěži činí životnost až 12 měsíců. Ceramic Rims Cr0.01 může být nanášen ve dvou vrstvách. Dodržujte pokyny pro mytí a péči.
Balení: 30 ml

Oblast použití: Ráfky osobních automobilů, užitkových vozidel, motocyklů, obytných vozů, karavanů atd.

Použití: 
1. Před procesem konzervování ráfek důkladně očistěte (např. pomocí přípravku Magic Wheel Cleaner). V případě hrubých nečistot, například brzdového prachu, použijte vhodné příslušenství (např. Detail Wheel Brush).
2. Všechny povrchy, které mají být konzervovány, otřete hadříkem Polish & Sealing Towel a sprejem Panel Preparation Spray nebo odstraňovačem silikonu a vosku. Osušte dalším čistým hadříkem Polish & Sealing Towel. Tím se zcela odstraní povrchově aktivní látky, pomocné sušicí prostředky atd., aby se předešlo problémům s přilnavostí přípravku Ceramic Rims Cr0.01. Pozor: Aby se zabránilo možnému matování, je třeba odstraňovač silikonu a vosku zředit v poměru 1:4 vodou, nejlépe destilovanou vodou.
3. Po tomto kroku se laku již nesmíte dotýkat dlaněmi/prsty (riziko problémů s přilnavostí, používejte rukavice). Povrch je nyní perfektně připraven na Ceramic Rims Cr0.01.
4. K aplikaci použijte Application Pen a celý povrch navlhčete přípravkem Ceramic Rims Cr0,01. Konzervační prostředek naneste rovnoměrně na povrch. Po aplikaci musí být viditelný tenký uzavřený film kapaliny. Nechte produkt odvětrat a následně vyleštěte hadříkem Coating Towel.
*Optimální podmínky: Teplota 15 °C / 59 °F až 25 °C / 77 °F, vlhkost 40–50 %. Pokud je teplota/vlhkost vzduchu vyšší, musí být doba odvětrání kratší. Pokud je teplota/vlhkost nižší, reakce nemůže správně probíhat. Spotřeba v závislosti na velikosti a provedení ráfku cca 5–7 ml na ráfek.
Před použitím si přečtěte upozornění na nebezpečí na obalu nebo a přijměte vhodná ochranná opatření.

Upozornění: Ceramic Rims Cr0.01 reaguje s vlhkostí vzduchu. To může způsobit, že se při otevření lahvičky na okraji vytvoří krystalky. Pokud se tyto krystalky dostanou na povrch Application Pen, který má být potažen, bude poškrábán. Před nakapáním produktu na Application  Pen je proto nutné krystaly setřít hadříkem.
V případě dvojitého ošetření povrchu je třeba dodržet dobu schnutí cca 30 minut po prvním ošetření v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu. Povlak je odolný vůči povětrnostním vlivům nejdříve po uplynutí 24 hodin. První mytí vozidla by mělo být provedeno nejdříve po devíti dnech, protože teprve tehdy je konzervace zcela
vytvrzená. Při nízkých venkovních teplotách (pod 15 °C) se doba vytvrzení prodlužuje. Přesto je třeba během prvních devíti dnů odstranit nečistoty co nejrychleji a šetrně.
Po 24 hodinách se doporučuje aplikace spreje Spray Sealant S0.02 nebo vosku Hand Wax W0.01 k ochraně ještě ne zcela vytvrzeného keramického konzervačního prostředku. Je třeba se vyhnout čisticím prostředkům s hodnotami pH nižšími než 3 nebo vyššími než 12.
Otevřenou láhev lze uchovávat maximálně po dobu 6 měsíců. Před použitím zkontrolujte, zda v láhvi nedošlo ke krystalizaci.
Pro co nejdelší zachování keramického povrchu se doporučuje ruční mytí. Pro alkalické čištění použijte přípravek Green Star (ředění 1:10). Pro neutrální mytí použijte pěnu Gentle Snow Foam. K odstranění minerálních nečistot se doporučuje hloubkové čištění pomocí přípravku Magic Wheel Cleaner nebo šamponu Reactivation Shampoo. Profesionální následná péče zachovává vlastnosti keramického konzervačního přípravku.
Proto se po vyčištění ráfků doporučuje přípravek Hydro Foam Sealant S0.03 (ředění 1:50 – 1:200) jako mokrý konzervační prostředek příp. sprej Spray Sealant S0.02 nebo vosk Hand Wax W0.01 jako krycí prostředek.
Přesný postup zpracování naleznete také v informacích o produktu. 
Upozornění: Tyto produktové informace slouží pouze jako nezávazné. Není z nich možné vyvozovat ručení z naší strany. Prověřte prosím, zda se daný produkt hodí na dané použití. Pro konzultace jsme vám k dispozic.

___________________________________________________________________________________________________________________________________
Signální slovo: nebezpečí
Výstražné symboly: GHS02, GHS08, GHS05, GHS07 
Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte prach/dým/ plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

Služby MEGADETAIL

Ověřeno zákazníky

100% zákazníků doporučuje náš e‑shop na základě recenzí.
4,9
celková spokojenost s obchodem
2,2 průměrná doba dodání ve dnech
Koch Chemie Keramická ochrana na ráfky Koch Ceramic Rims Cr0.01 á 30 ml 808001
Skladem za 3 dny
1 900 Kč
Tyto stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Další informaceSouhlasímNastavení